Tjenestevilkår for sluttbrukere

  1. BESKRIVELSE, FORMÅL, PARTENE

  Disse tjenestevilkår (heretter «Tjenestevilkårene») gjelder for tjenesten brarenovert.no, som leveres av brarenovert.no AS (heretter «Selskapet») til deg. Brarenovert.no er en tjeneste som hjelper borettslag, sameier, aksjelag og boligeiere med valg av leverandører til alle typer arbeid og prosjekter i bygg eller bolig.

  Disse Tjenestevilkårene gjelder relasjonen mellom deg og Selskapet. Ved å akseptere Tjenestevilkårene, inngår du en rettslig bindende avtale med Selskapet. I tillegg vil det bli inngått en separat avtale mellom deg og en entreprenør eller håndverker hver gang du aksepterer tilbud om tjenester.

  Selskapet er ikke part i den separate avtalen mellom deg og håndverkeren.

  Selskapet har rett til å endre Tjenestevilkårene ved å gi deg minst 45 dagers varsel.

  2. TILGANG TIL OG BRUK AV BRARENOVERT.NO

  2.1. BRUK OG BEGRENSNINGER

  Denne avtalen gir deg rett til å benytte tjenesten brarenovert.no slik den til enhver tid tilbys av Selskapet. Selskapet vil utvikle tjenesten videre med nye funksjoner og muligheter, men Selskapet har også rett til fjerne eller endre eksisterende funksjoner.

  Du skal ikke videreselge hele eller deler av tjenesten til andre og skal heller ikke benytte tjenesten til kommersielle formål.

  2.2. FORESPØRSEL OM TILBUD PÅ ARBEID

  Forespørsel om tilbud på arbeid rettes til Brarenovert.no, som deretter formidler forespørselen videre til relevante entreprenører eller håndverkere. Forespørsler skal ikke rettes direkte mot entreprenører eller håndverkere som samarbeider med Brarenovert.no.

  2.3. TILBUD PÅ ARBEID

  Entreprenøren eller håndverkeren gir tilbud på arbeid direkte til deg. Brarenovert.no er ikke involvert i utarbeidelsen av tilbudet og er ikke ansvarlig for innholdet. Du står fritt til å akseptere eller avslå tilbudet fra entreprenør eller håndverkeren.

  2.4. AKSEPT AV TILBUD PÅ ARBEID

  Dersom du ønsker å akseptere tilbud på arbeid, vil du, ved å akseptere tilbudet, inngå en bindende avtale med entreprenøren eller håndverkeren.

  2.5. BETALING FOR ARBEID

  Betingelser knyttet til betaling for arbeidet vil fremgå av det tilbudet på arbeidet som du vil motta fra håndverkeren.

  2.6. HÅNDVERKERENS BETALING

  I etterkant av utførte prosjekter betaler entreprenøren eller håndverkeren et vederlag til Brarenovert.no AS. Vederlaget beregnes som en andel av prosjektenes verdi.

  2.7. RÅDGIVNING FRA BRARENOVERT.NO

  Dersom du ønsker veiledning fra Brarenovert.no knyttet til dine prosjekter, står du fritt til å kontakte selskapet gjennom alle tilgjengelige kanaler.

  3. ANSVAR

  Du skal ikke fremme krav mot Selskapet som følge av feil eller mangler ved utført arbeid. Slike krav skal rettes mot det selskapet som har utført arbeidet som du har inngått en avtale med.

  Selskapet har som mål om at Selskapets råd og anbefalinger er korrekte og nyttige for deg. Selskapet kan imidlertid ikke ta på seg noe ansvar for de konsekvensene slike råd måtte ha for deg. Du skal derfor alltid vurdere de rådene du får og eventuelt engasjere en fagperson til å gjøre en grundig vurdering.

  Dersom Selskapet misligholder sine forpliktelser etter denne avtalen, skal du omgående skriftlig varsle Selskapet dette og angi hva misligholdet består i. Selskapet skal deretter avhjelpe misligholdet uten ugrunnet opphold.

  Dersom en av partene vesentlig misligholder sine forpliktelser etter avtalen og misligholdet ikke blir utbedret uten ugrunnet opphold etter at parten fikk en varsel om dette, kan den annen part heve avtalen. Heving av avtalen skjer med virkning fra hevings tidspunktet og fremover.

  Eventuell erstatning etter denne avtalen kan kun kreves for direkte dokumenterte tap. Det kan ikke kreves erstatning for indirekte tap. Som indirekte tap skal anses bl.a. tapt fortjeneste, tap som følge av forsinket driftsstart og driftsavbrudd, tap som følge av tap av data og krav fra tredjeparter. Selskapets samlede erstatningsansvar i avtaleperioden er begrenset til kr. 10 000,-.

  Du skal holde Selskapet skadesløs fra eventuelle krav som andre måtte fremme mot Selskapet som følge av din bruk av tjenesten. Ved beregning av erstatning for Selskapets kostnader til merarbeid skal Selskapets standardpriser legges til grunn.

  Erstatningsbegrensningene i dette punktet gjelder ikke dersom misligholdet skyldes forsett eller grov uaktsomhet.

  5. BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

  Som et ledd i Selskapets ytelser etter avtalen, vil Selskapet behandle personopplysninger om deg. Selskapet skal alltid rette seg etter og gjennomføre de relevante bestemmelser om personvern og informasjonssikkerhet i personopplysningsloven.

  Du samtykker i at Selskapet kan være rettslig forpliktet til å fortsette å oppbevare opplysninger om deg etter at denne avtalen er opphørt.


  Personvern

  Informasjon om personvern:

  Brarenovert.no drives av Brarenovert.no AS og vi innhenter ikke personlige opplysninger fra våre brukere. Vi lagrer informasjon som IP-adresser, programvare du benytter samt hva slags enhet du bruker og hvor du befinner deg. Informasjonen vi innhenter fra våre brukere behandles etter norsk datavernlov.

  Vi ønsker å tilby våre brukere en best mulig tjeneste ved å vise mest mulig relevant innhold. Dette er formålet med informasjonen vi lagrer.

  Om informasjonskapsler/cookies:

  Brarenovert.no benytter seg av informasjonskapsler, også kalt cookies. Dette er for å bedre tilpasse tjenesten vi tilbyr våre brukere, samt få innsikt over trafikk og kjøp som kommer fra vår side.

  Om du ikke skulle akseptere bruken av cookies kan på innstillingsverktøyet på nettleseren din kan du velge å skru av og automatisk avvise cookies.

  Om Tredjeparter:

  Brarenovert.no tar i bruk flere ulike tredjeparts tjenesteleverandører for å kunne levere våre tjenester til sluttbruker. Flere av disse selskapene samler også på informasjon om sine brukere og lagrer disse i deres systemer. Vi oppfordrer alle til å få bedre innsikt i og lese disse selskapenes personvernserklæringer:

  • Google Analytics for besøksstatistikk
  • Facebook Pixel

  Om Endringer:

  Brarenovert.no forbeholder seg retten om endringer i denne personvernserklæringen for dataoppbevaring delvis eller helt. Endringer vil publiseres til våre brukere via nettsiden. Erklæringen som er publisert her vil til en hver tid være den som er gjeldende.Skriv inn tekst her